Kryteria oceny z religii

Ze względu na specyfikę przedmiotu i koncentrację na wdrażanie wartości moralno-etycznych oraz duchowych w nauczaniu dzieci i młodzieży nie przewidujemy oceny niedostatecznej.

Ocena celująca:

 • posiada pełną wiedzę obejmującą nauczany zestaw zagadnień znacznie wykraczającą poza obowiązujący program nauczania,
 • korzysta z wielu dodatkowych źródeł informacji wykraczających poza treści omawiane na lekcji/
 • posiada predyspozycje i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,
 • osiąga sukcesy w szkolnych konkursach
 • rozumie pojęcia wymienione w programie i poprawnie je stosuje w wypowiedziach oraz praktyce
 • jest bardzo aktywny na lekcjach,
 • systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i jest zawsze przygotowany do lekcji,
 • samodzielnie rozwiązuje sytuacje problemowe wymagające wiedzy z różnych działów,
 • jego zasób wiedzy i umiejętności praktyczne w zakresie fard i sunny wskazuje na wzorcową postawę
 • spełnia kryteria oceny b. dobrej.

Ocena bardzo dobra:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu,
 • samodzielnie korzysta ze wszystkich źródeł informacji im potrafi je selekcjonować,
 • posiadł wiedzę objętą programem nauczania
 • potrafi przedstawić najważniejsze przyczyny i skutki poznanych wydarzeń,
 • dostrzega proste relacje między teraźniejszością a przeszłością
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach i zawsze przygotowany do lekcji,
 • podejmuje się dobrowolnie różnych zadań,
 • cechuje się otwartością i dąży do doskonalenia swych praktyk religijnych

Ocena dobra:

 • opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową,
 • posiada podstawową wiedzę merytoryczną dotyczącą omówionych zagadnień objętych programem nauczania
 • zna podstawowe informacje w zakresie obowiązków religijnych
 • przejawia aktywność w czasie lekcji,
 • przynosi materiały służące do lekcji.

Ocena dostateczna:

 • nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania,
 • potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z różnych źródeł informacji,
 • potrafi wykonać polecenia wymagające zastosowania umiejętności o średnim stopniu trudności,
 • w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym,
 • ma problemy w pracy samodzielnej,
 • ma problemy z opanowaniem podstawowej wiedzy praktycznej do prawidłowego wykonywania obowiązków w zakresie fard.

Ocena dopuszczająca:

 • ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości jego dalszego kształcenia,
 • przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności,
 • biernie uczestniczy w lekcji,
 • włącza się do pracy na wyraźne polecenie nauczyciela,
 • nie wykazuje starań w celu poprawy swych praktycznych umiejętności w zakresie podstawowych obowiązków religijnych,
 • nie przynosi materiałów służących do lekcji.