Plan wynikowy - Religia Muzułmańska

Cele operacyjne dają podstawy do wstępnego przetestowania uczniów i ustalenia w ten sposób, czego niektórzy z nich powinni się nauczyć – dzięki temu uzyskujemy informacje, które pozwalają nam przystąpić do indywidualizacji nauczania.

1. Sprawdziany pisemne przeprowadza się po bloku tematycznym, mają one być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem (wpis informujący do dziennika) i podaniem zakresu materiału, poprzedzone lekcją powtórzeniową. W ciągu dnia może być tylko jeden sprawdzian.

2. Przed rozpoczęciem sprawdzianu uczniowie muszą znać jego punktację, zgodnie z niniejszymi procentowymi kryteriami punktacji:

0–30% ocena ndst

31–50% ocena dop

51–70% ocena dst

71–90% ocena db powyżej

90% ocena bdb

3. Nauczyciel ocenia sprawdzian najdalej do 2 tygodni.

4. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu i uczeń, który otrzymał ze sprawdzianu ocenę niedostateczną, ma obowiązek zaliczenia materiału w ciągu 1 tygodnia w toku zajęć szkolnych w formie ustalonej przez nauczyciela.

5. Poprawiona ocena niedostateczna nie może być skreślona, przy czym nauczyciel może uznać ocenę poprawioną za ostateczną.

6. Dopuszczalny jest krótki sprawdzian pisemny z bieżącego materiału (2–3 lekcje), sprawdzian taki nie musi być zapowiadany.

7. Najważniejsze oceny to noty z prac pisemnych, standaryzowanych testów osiągnięć, sprawdzianów nauczycielskich oraz odpowiedzi ustnych, zdobywane w czasie kontroli indywidualnej i grupowej.

8. Każda zadana praca powinna być przez nauczyciela sprawdzona, choć nie musi być oceniona.

9. Oceny za zeszyt, zeszyt ćwiczeń, inne formy aktywności ucznia, są ocenami wspomagającymi.

10. Wymagane są 3 zadania pisemne jako praca domowa (w ciągu 1 semestru).

11. Uczeń może otrzymać pisemne prace kontrolne do domu, a rodzice potwierdzają zapoznanie się z treścią i oceną pracy swoim podpisem. Uczeń jest zobowiązany do zwrotu pracy na następną lekcję.

Ocenianie końcowe (na koniec roku)

1. Ocena końcowa uwzględnia wyniki za pierwszy i drugi okres.

Ocenianie śródroczne

1. W ocenach cząstkowych dopuszcza się stosowanie „plusów” (+) i „minusów” (–).

2. Każdej formie oceniania przedmiotowego powinna odpowiadać przynajmniej jedna ocena cząstkowa; jeśli uczeń jej nie zdobędzie, w dzienniku powinno zostać puste miejsce lub wpisana cyfra 0.

Pro memoria w sprawie ocen z religii

Novum reformowanego systemu szkolnego jest wprowadzenie obowiązkowej oceny opisowej w klasach od I do III szkoły podstawowej. Wywołało to pytanie o skutki tego zapisu dla nauczania religii. Są one następujące:

NIE MA OCEN OPISOWYCH Z NAUKI RELIGII.

Rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (Dz. U. z 1999r. Nr 41, poz. 413) zapowiada odrębną regulację oceniania z religii. Czytamy tam: Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy (§1 pkt. 5). Ponieważ, jak dotąd ani Rozporządzenie MEN z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki w szkołach publicznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 67, poz. 753), ani inne akty prawne MEN nie wypowiadają się w wyżej wymienionych kwestiach, wobec powyższego, obowiązuje dotychczasowe rozwiązanie, zawarte w Rozporządzenia MEN z 14 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 1992r. Nr 36, poz. 155, zm. Dz. U. z 1993r. Nr 83, poz. 39), w §9 czytamy tam: Ocena z religii lub etyki umieszczona jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy zamieszczać danych, z których wynikałoby, na jakie zajęcia, z jakiej religii (bądź etyki) uczeń uczęszczał. Z tych dwóch przesłanek należy wnioskować, że w ocenianiu z nauki religii (etyki) pozostaje się przy dotychczasowej skali ocen, również w klasach I–III szkoły podstawowej. Oceny kwalifikacyjne na koniec semestru i roku ustalono w według skali: 2–6.

Plan wynikowy-Religia muzułmańska

gr. I

L.p.

Dział programowy

Treści programowe

Cele edukacyjne

Przewidywane osiągnięcia uczniów

 1. Wiedza – co uczeń wie.
 2. Umiejętności – co uczeń potrafi.

1.

Qur’an

 1. Qur’an  jako Święta Księga  Allha,
 2. Czym jest Qur’an dla muzułmanów?
 3. Co jest zawarte w Qur’anie.
 • Nauka czytania wersetów Qur’anu z części 30-ej.
 • Kształtowanie umiejętności poznania Allaha przez znaki w otaczającym świecie.
 • Kształtowanie świadomości przynależenia do społeczności muzułmańskiej i obowiązki wobec tej społeczności.
 • Nauczanie czytania Koranu
 • Kształtowanie umiejętności włączania się w praktykowanie wiary /modlitwa, wspominanie Allaha, praktyki i zachowanie w życiu codziennym.
 • potrafi recytować  wybrane sury z ostatniego rozdziału
 • Zna znaczenie poszczególnych sur, historię objawienia
 • potrafi czytać sury z Quranu stosując niektóre zasady tadżwidu

2.

Allah w życiu muzułmanina-znaczenie. Źródła wiary muzułmańskiej.

 1. Sunna jako jeden z elementów prawodawstwa muzułmańskiego
 • Wypowiedzi Posłańca P. z N. (Hadithy) jako II źródło zasad Islamu.
 • Pogłębienie związku swojego życia z życiem religijnym oraz wprowadzenie do odnajdywania w nim własnego miejsca.
 • Uzdolnienie do pełnego, świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu swoim i muzułmanów.
 • Poznanie wybranych przykładów z historii Posłańca i urzeczywistnienie w życiu ucznia (kształtowanie jego osobowości).
 • Nauczanie podstawowych praktyk muzułmanina w życiu codziennym /modlitwa, post, zachowanie i inne/ i sposób ich praktykowania.
 • Uzdolnienie do kształtowania sumienia na podstawie prawdy wiary (postawa nawrócenia, skrucha, przebaczenie).
 • Uzdolnienie do szukania płaszczyzn szerzenia dobra na ziemi.
 • zna definicję Sunny
 • zna niektóre hadisy Proroka kształtujące świadomość wiary
 • zna rolę sunny jako źródła prawodawstwa muzułmańskiego
 • potrafi stosować wzorce na podstawie sunny Proroka w życiu
 • zna obowiązki muzułmanina wynikające z wiary

3.

 

Elementy wiary muzułmańskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Modlitwa jako jeden z filarów Islamu
 2. Modlitwę praktykujemy, jak uczył nas Posłaniec P. z N.;
 3.  Modlitwa we wszystkich religiach była i pozostaje znakiem czło­wieka wiary:
 4.  Modlitwa oczyszcza duszę, uspakaja i jest więzią między nami i Allahem;
 5. Postawy wdzięczności, skruchy.

 

 • Uczenie nawiązywania dialogu z Allahem i udzielania odpowiedzi na  Jego apel;
 • Wdrożenie do modlitwy dziękczynnej, chwalebnej, przebłagalnej, bła­galnej i prywatnej;
 • Uczyć podstawowych modlitw;
 • Uczyć praktykowania modlitw obowiązkowych i przestrzegania ich czasów;
 • zna rodzaje modlitw
 • potrafi określić czas modlitw
 • zna warunki przystąpienia do modlitwy
 • zna elementy modlitwy
 • potrafi modlić się dżuma’a
  i samodzielnie

Filary religii muzułmańskiej:

 1. Wiara w Allah i Jego Posłańca,
 2. Modlitwa,
 3. Jałmużna,
 4. Post,
 5. Pielgrzymka do Mekki.
 • Poznanie podstawowych prawd wiary wpływających na kształtowanie postaw;
 • potrafi wymienić podstawowe wartości wynikające z poszczególnych zasad wiary, np. jałmużna – uwrażliwienie na biedę jako aspektu społecznego współczucia i niesienia pomocy innym lub modlitwa – powstrzymuje przed popełnianiem grzechów

4.

Zasady moralności:

 1. Braterstwo;
 2. Korzystanie z czasu;
 3. Zachowanie czystości, dobrego wyglądu i zdrowia;
 4. Wstydliwość
 • Formowanie wrażliwego sumienia;
 • Rozwijanie postaw zaufania do Allaha i odpowiedzi na Jego  wezwanie;
 • Rozwijanie postawy życzliwości i koleżeństwa wobec rówieśników; 
 • Rozwijanie postawy szacunku wobec rodziców i innych dorosłych, na podstawie praw i obowiązków zawartych w Koranie i Sunnie;
 • Kształtowanie właściwego odniesienia do drugich: wdzięczność, gotowość do dzielenia się z innymi, wzajemne obdarowywanie się, ale też przepraszanie i miłowanie; otwartość
 •  Uwrażliwianie na zagrożenie zdrowia własnego i innych
 • Wdrażanie do właściwych postaw w stosunku do otaczającego środowiska,  przyrody,
 •  Pomaganie w kształtowaniu właściwej postawy wobec własnego ciała;
 • potrafi rozróżniać pomiędzy dobra postawą a złą
 • potrafi nieść pomoc innym
 • jest gotowy do nawiązywania współpracy z rówieśnikami na polu czynienia dobrego dzieła

Plan wynikowy
gr. II

L.p.

Dział programowy

Treści programowe

Cele edukacyjne

Przewidywane osiągnięcia uczniów

 1. Wiedza – co uczeń wie.
 2. Umiejętności – co uczeń potrafi.
1.

Qur’an

 1. Qur’an  jako Święta Księga  Allha,

 

 • Pogłębienie umiejętności czytania Koranu.
 • Wzbudzenie zainteresowania religijnego.
 • Poznanie historii Posłańca P. z N.
 • Otwarcie na świat wartości stanowiących fundament wszelkich międzyludzkich relacji.
 • Kształtowanie umiejętności symbolizowania, czynnego, świadomego i radosnego włączenia się w życie muzułmańskie.
 • doskonali recytację  wybranych sur z ostatniego rozdziału (Amma)
 • Zna znaczenie poszczególnych sur oraz ich historię objawienia
 • czyta sury z Quranu stosując zasady tadżwidu.
2.

Elementy seery (Historia posłańca Muhammad SAAŁ):

 1. Objawienie,
 2. I okres Islamu w Mekce,
 3. Pierwsi muzułmanie,
 4. Cierpienie muzułmanów w Mekce,
 5. Ucieczka do Etiopii,
 6. Lekcje z życia Posłańca.

 

 • Wypowiedzi Posłańca P. z N. (Hadithy) jako II źródło zasad Islamu.
 • Pogłębienie związku swojego życia z życiem religijnym oraz wprowadzenie do odnajdywania w nim własnego miejsca.
 • Uzdolnienie do pełnego, świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu swoim i muzułmanów.
 • Poznanie wybranych przykładów z historii Posłańca i urzeczywistnienie w życiu ucznia (kształtowanie jego osobowości).
 • Nauczanie podstawowych praktyk muzułmanina w życiu codziennym /modlitwa, post, zachowanie i inne/ i sposób ich praktykowania.
 • Uzdolnienie do kształtowania sumienia na podstawie prawdy wiary (postawa nawrócenia, skrucha, przebaczenie).
 • Uzdolnienie do szukania płaszczyzn szerzenia dobra na ziemi.
 • zna definicję Sunny
 • zna niektóre wypowiedzi (hadisy) Proroka kształtujące świadomość wiary
 • zna rolę sunny jako źródła prawodawstwa muzułmańskiego
 • potrafi stosować wzorce na podstawie sunny Proroka w życiu
 • zna obowiązki muzułmanina wynikające z wiary
3.

Elementy wiary muzułmańskiej

 

Elementy wiary muzułmańskiej:
Filary wiary muzułmańskiej

 1. wiara w Allaha,
 2. wiara w Aniołów,
 3. wiara w Księgi,
 4. wiara w Posłańców,
 5. wiara w Dzień Ostateczny,
 6. wiara w Przeznaczenie.
 • Kształtowanie świadomości wiary.
 • Kształtowanie świadomości wiary w życiu codziennym (szkoła,dom,koledzy….),
 • Wiara a moralność,
 • Co oznacza, że wierzę w:
 1. Allaha, Aniołów, Księgi,        
 2. Posłańców, Dzień Ostateczny,  
 3. Przeznaczenie?
 4. Znaki wiary.
 • zna filary wiary
 • rozumie ich znaczenie
 • potrafi wyrazić je w swoim postępowaniu
 • zna historię niektórych posłańców Boga i potrafi wymienić
4.

Seera jako fundament historii muzułmańskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Poznanie wybranych wydarzeń z historii Posłańca P. z N. i  urzeczywistniają­cych się w życiu ucznia (dla kształtowania jego osobowości);
 2. Zdolność kształtowania sumienia na podstawie przykazania miłości  w Koranie i Sunnie;
 3. Zdolność szukania płaszczyzn szerzenia dobra  w życiu codziennym a szczególnie w swoim środowisku;
 4. Kształtowanie osobowości (odpowiednio do wieku) na przykładzie wzorów z historii Posłańca P. z N. i Jego Przyjaciół;

 

 • Formować wrażliwe sumienie;
 • Rozwijać postawę zaufania do Allaha i odpowiedzi na Jego wezwanie;
 • Rozwijać postawę życzliwości i koleżeństwa wobec rówieśników;
 • Rozwijać postawę szacunku wobec rodziców i innych dorosłych, na podstawie praw i obowiązków zawartych w Koranie i Sunnie;
 • Kształtować właściwe odniesienia do drugich: wdzięczność, gotowość
  do dzielenia się z innymi, wzajemne obdarowywanie się, ale też przepraszanie i miłowanie;
 • Uwrażliwiać na zagrożenie zdrowia własnego i innych i kochanie dla innych to, co dla siebie;
 • Uczyć właściwych postaw w stosunku do otaczającego środowiska,  przyrody, uczyć samokontroli;
 • Pomagać w kształ-towaniu właściwej postawy wobec własnego ciała;
 • zna definicję Sunny
 • zna niektóre hadisy Proroka kształtujące świadomość wiary
 • zna rolę sunny jako źródła prawodawstwa muzułmańskiego
 • potrafi stosować wzorce na podstawie sunny Proroka w życiu
 • zna obowiązki wynikające z wiary

Filary religii muzułmańskiej:

 1. Wiara w Allah i Jego Posłańca,
 2. Modlitwa,
 3. Jałmużna,
 4. Post,
 5. Pielgrzymka do Mekki.
 • poznanie podstawowych prawd wiary wpływających na kształtowanie postaw;
 • potrafi wymienić podstawowe wartości wynikające z poszczególnych zasad wiary, p. jałmużna – uwrażliwienie na biedę jako aspektu społecznego współczucia i niesienia pomocy innym lub modlitwa – powstrzymuje przed popełnianiem grzechów
 •  
5.

Wychowanie do życia we wspólnocie

 1. Kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami  i dorosłymi;
 2. Kształtowanie świadomości przynależenia do społeczności muzułmańskiej;
 3. Pogłębienie związku swojego życia z życiem Islamu i odnajdywanie swojego miejsca wśród innych;
 • Uświadomić wartość życia we wspólnocie i potrzebę właściwych w niej zachowań;
 • Budować wspólnotę i jedność w klasie, rodzinie, społeczeństwie;
 • rozumie jakie jest ma swoje miejsce muzułmanina w Islamie;
 • potrafi określić wartości ważne dla Isamu
 • wie co już teraz może uczynić dla Islamu i ludzkości a tym samym dla siebie;
6.

Zasady moralności:

 1. Braterstwo;
 2. Korzystanie z czasu;
 3. Zachowanie czystości, dobrego wyglądu i zdrowia;
 4. Wstydliwość
 • Formowanie wrażliwego sumienia;
 • Rozwijanie postaw zaufania do Allaha i odpowiedzi na Jego  wezwanie;
 • Rozwijanie postawy życzliwości i koleżeństwa wobec rówieśników; 
 • Rozwijanie postawy szacunku wobec rodziców i innych dorosłych, na podstawie praw i obowiązków zawartych w Koranie i Sunnie;
 • Kształtowanie właściwego odniesienia do drugich: wdzięczność, gotowość do dzielenia się z innymi, wzajemne obdarowywanie się, ale też przepraszanie i miłowanie; otwartość
 •  Uwrażliwianie na zagrożenie zdrowia własnego i innych
 • Wdrażanie do właściwych postaw w stosunku do otaczającego środowiska,  przyrody,
 •  Pomaganie w kształtowaniu właściwej postawy wobec własnego ciała;
 • potrafi rozróżniać pomiędzy dobra postawą a złą
 • potrafi nieść pomoc innym
 • jest gotowy do nawiązywania współpracy z rówieśnikami na polu czynienia dobrego dzieła